Home / Cẩm Nang / Video Sinh Học Lớp 12 – Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái – HocHay

Video Sinh Học Lớp 12 – Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái – HocHay

Video Sinh Học Lớp 12 – Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái – HocHay

Sinh Học Lớp 12 –  Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái

Dòng năng lượng trong hệ sinh thái

  • Năng lượng chủ yếu cung cấp cho trái đất là ánh sáng mặt trời.
  • Trong chu trình dinh dưỡng càng lên bậc dinh dưỡng cao hơn thì năng lượng càng giảm do một phần năng lượng bị thất thoát (hô hấp, tạo nhiệt mất khoảng 70%; chất thải động vật, các bộ phận rơi rụng khoảng 10%) chuyển lên bậc dinh dưỡng cao khoảng 10%.
  • Năng lượng được truyền một chiều từ sinh vật sản xuất qua các bậc dinh dưỡng tới môi trường.

  • Sơ đồ dòng năng năng lượng đi qua các bậc dinh dưỡng chính trong hệ sinh thái

Hiệu suất sinh thái

  • Hiệu suất sinh thái là tỉ lệ phần trăm chuyển hóa năng lượng giữa các bậc dinh dưỡng trong hệ sinh thái.
  • Hiệu suất sinh thái luôn nhỏ hơn 100% (chỉ khoảng 10%)
  • Ví dụ hiệu suất sinh thái của một hệ sinh thái

Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Quan sát một tháp sinh khối, chúng ta có thể biết được những thông tin nào sau đây? 

A. Mức độ dinh dưỡng ở từng bậc và toàn bộ quần xã

B. Các loài trong chuỗi và lưới thức ăn

C. Năng suất của sinh vật ở mỗi bậc dinh dưỡng

D. Quan hệ giữa các loài trong quần xã

Câu 2: Giả sử năng lượng đồng hoá của các sinh vật dị dưỡng trong một chuỗi thức ăn như sau:

Sinh vật tiêu thụ bậc 1: 1 500 000 Kcal.

Sinh vật tiêu thụ bậc 2: 180 000 Kcal.

Sinh vật tiêu thụ bậc 3: 18 000 Kcal.

Sinh vật tiêu thụ bậc 4: 1 620 Kcal.

Hiệu suất sinh thái giữa bậc dinh dưỡng cấp 3 với bậc dinh dưỡng cấp 2 và giữa bậc dinh dưỡng cấp 4 với bậc dinh dưỡng cấp 3 trong chuỗi thức ăn trên lần lượt là: 

A. 10% và 9%

B. 12% và 10%

C. 9% và 10%

D. 10% và 12% 

Câu 3: Trong một hệ sinh thái 

A. năng lượng được truyền theo một chiều từ sinh vật sản xuất qua các bậc dinh dưỡng tới môi trường và không được tái sử dụng.B. năng lượng được truyền theo một chiều từ sinh vật sản xuất qua các bậc dinh dưỡng tới môi trường và được sinh vật sản xuất tái sử dụng.C. vật chất và năng lượng được truyền theo một chiều từ sinh vật sản xuất qua các bậc dinh dưỡng tới môi trường và không được tái sử dụng. D. vật chất và năng lượng được truyền theo một chiều từ sinh vật sản xuất qua các bậc dinh dưỡng tới môi trường và được sinh vật sản xuất tái sử dụng.

Câu 4: Hệ sinh thái VAC cho năng suất cao là vì: 

A. nó là hệ sinh thái nhân tạo.

B. có sự kết hợp giữa tự nhiên và nhân tạo.

C. chất thải ở phân hệ này được tái sử dụng ở phân hệ khác.

D. hiệu suất sinh thái của các loài rất cao.

Câu 5: Người ta tăng năng suất sinh học của hệ sinh thái nông nghiệp bằng cách tăng lượng chất chu chuyển trong nội bộ hệ sinh thái. Các phương pháp để tăng lượng chất chu chuyển:

1- tăng cường sử dụng lại các rác thải hữu cơ.

2- tăng cường sử dụng đạm sinh học.

3- tăng cường sử dụng phân bón hoá học.

4- làm giảm sự mất chất dinh dưỡng khỏi hệ sinh thái.

Phương án đúng: 

A. 1, 2, 3.

B. 1, 2, 4.

C. 1, 3, 4. 

D. 2, 3, 4.

Đáp án:

1. C

2. B

3. A

4. C

5. B

https://local.google.com/place?id=17925709090940119267&use=posts&lpsid=2907801721360553455

Link tổng hợp: https://hochay.com/sinh-hoc-lop12/tong-hop-ly-thuyet-mon-sinh-hoc-lop-12-hochay-850.html

#sinhhoc12​​ #sinhhoclop12​​ #lythuyetsinhhoc12​​ #lythuyetsinhhoclop12​​ #tracnghiemsinhhoc12​​ #sinhhocnanghoc12​​ #onthisinhhoc​​ #hochay

Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu tốt cho bài viết :)

About Trúc Vy Hochay

Check Also

Học giỏi Hóa lớp 12 Bài Kim loại tác dụng với acid có tính oxy hóa – HocHay

Phương trình tổng quát Kim loại + HNO3/H2SO4 đặc → muối + sản phẩm khử + H2O – …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *